Zastupanje pred sudovima i upravnim organima

Koristeći ogromno iskustvo u zastupanju privrednih društava i fizičkih lica pred državnim organima, naša advokatska kancelarija pruža visoko kvalitetne usluge u oblasti vođenja sporova i postupaka, počev od pažljive procene šanse za uspeh pa sve do okončanja postupka.

Zastupamo klijente u sledećim postupcima:

 • Parničnim postupcima (građanskim, privrednim i radnim sporovima)
 • Vanparničnim postupcima
 • Krivičnim postupcima
 • Prekršajnim postupcima
 • Izvršnim postupcima pred sudovima i javnim izvršiteljima
 • Stečajnim i likvidacionim postupcima
 • Postupcima u vezi sa privrednim prestupima
 • Upravnim postupcima pred državnim organima i organima lokalne samouprave
 • Postupcima pred organima posebne nadležnosti (Komisija za zaštitu prava ponuđača, Komisija za zaštitu konkurencije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i slično)
 • Upravnim sporovima
 • Arbitražnim postupcima

Zaštita životne sredine

“MMJD Legal” je prepoznata kao jedna od vodećih advokatskih kancelarija u ovoj oblasti i koja ima višegodišnje iskustvo u zastupanju udruženja i aktivista koji se bave zaštitom životne sredine.

Naša kancelarija udruženjima i aktivistima pruža sveobuhvatno pravno savetovanje i podršku u vezi sa njihovim radom, uključujući i zastupanje pred sudovima i upravnim organima.

Zastupamo udruženje “RERI” u više desetina upravnih postupaka i sporova zbog kršenja propisa kojima se štiti životna sredina prilikom izgradnje postrojenja, fabrika, mini hidroelektrana i drugih objekata, kao i u parničnim i krivičnim postupcima protiv odgovornih za ugrožavanje životne sredine.

Ljudska prava

„MMJD Legal“ od svog osnivanja pruža pravnu podršku organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, koja podrazumeva izradu internih akata, analizu propisa, pravno savetovanje u vezi sa njihovim redovnim aktivnostima i sveobuhvatno usklađivanje njihovog rada sa pozitivnim propisima.

U fokusu našeg rada jeste zastupanje pojedinaca koji su diskriminisani zbog svojih ličnih svojstava, uključujući i zastupanje uzbunjivača, i to u parničnim, krivičnim, prekršajnim postupcima, radnim i drugim sporovima, kao i pred državnim organima.

Radno pravo

Kancelarija pruža pravne usluge iz oblasti radnog prava kako poslodavcima, tako i zaposlenima.

Naše usluge iz ove oblasti odnose se na:

 • zastupanje poslodavaca/zaposlenih u parničnim postupcima proisteklih iz radnih odnosa
 • zastupanje u prekršajnim postupcima proisteklih iz radnih odnosa
 • izradu ugovora o radu i ugovora o pravima i obavezama direktora (menadžerski ugovori)
 • sprovođenje postupka i izradu akata u vezi sa prestankom radnog odnosa
 • izradu svih internih akata poslodavca (Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i slično)
 • zastupanje u kolektivnom pregovaranju sa sindikatima i zaključenje kolektivnih ugovora
 • postupak radnog angažovanja stranaca i upućivanja srpskih državljana na rad u inostranstvo
 • tumačenje i savetovanje u vezi sa radnopravnim propisima

Nepokretnosti

Naša advokatska kancelarija bavi se sveobuhvatnom pravnom podrškom prilikom sticanja i raspolaganja nekretninama.

Konkretno, pravne usluge odnose se na:

 • zastupanje klijenata pred nadležnim organima u postupku uknjižbe prava i tereta
 • izradu svih vrsta ugovora kojima se raspolaže nepokretnostima (prodaja, zakup itd.)
 • sastavljanje založnih izjava i ugovora o hipoteci
 • zastupanje u svojinskim i drugim sporovima
 • pružanje pravne pomoći u vezi sa analizom statusa prava na nepokretnostima
 • izradu stručne pravne analize

Korporativno pravo

Planiranje korporativnog upravljanja je od ključnog značaja u današnjem poslovnom okruženju, jer dobro postavljen temelj u ovoj oblasti višestruko smanjuje mogućnost kasnijeg izbijanja problema i sporova.

U tom smislu, klijentima nudimo širok spektar usluga koji, između ostalog, obuhvata i sledeće:

 • savetovanje i izradu dokumentacije u vezi sa osnivanjem i likvidacijom privrednih društava, kao i svim promenama koje mogu nastati tokom obavljanja delatnosti (povećanje i smanjenje kapitala, promena zastupnika i slično)
 • pitanja ovlašćenja zakonskih zastupnika i prokurista
 • savetovanje i zastupanje prilikom vršenja statusnih promena i preuzimanja privrednih društava, kao i promena pravne forme
 • optimizaciju korporativne strukture i izradu ugovora između osnivača radi predupređivanja blokade u odlučivanju
 • savetovanje u vezi sa pravima manjinskih akcionara / članova
 • savetovanje u vezi sa pravom konkurencije i zastupanje pred Komisijom za zaštitu konkurencije u vezi restriktivnih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja

Poresko pravo

Svaka transakcija, pored pravnog, ima i svoj poreski aspekt koji se mora uzeti u obzir kako bi klijentu bila pružena sveobuhvatna usluga.

U tom smislu, pružamo sledeće usluge:

 • analizu poreskog aspekta različitih transakcija (raspolaganje nepokretnostima i udelima u privrednim društvima, poreske obaveze po osnovu ugovora o zakupu, obaveze iz radnih odnosa i slično)
 • zastupanje pred Poreskom upravom u postupku terenske i kancelarijske kontrole
 • zastupanje u poreskim prekršajnim postupcima i postupcima za privredne prestupe
 • zastupanje pred nadležnim sudovima za poreska krivična dela

Bankarstvo i finansije

Naše usluge uključuju:

 • osnivanje i registraciju banaka, institucija elektronskog novca i platnih institucija, kriptomenjačnica, osiguravajućih društava, investicionih fondova i lizing kompanija
 • izveštavanje Narodne banke Srbije i ostalih regulatornih tela u svim zakonom propisanim situacijama
 • savetovanje pravnih i fizičkih lica u vezi sa reprogramiranjem dugova po osnovu kredita i zajmova
 • zastupanje pred regulatornim telima

Farmaceutsko pravo

Posedujemo znanje i iskustvo koje će vam pomoći u rešavanju svih pravnih pitanja sa kojima se možete suočiti, pri čemu posebno ističemo sledeće usluge:

 • registraciju nosioca dozvole za lek i medicinsko sredstvo pred Agencijom za lekove i medicinska sredstva
 • savetovanje i izrada ugovora o distribuciji
 • savetovanje u vezi sa kliničkim istraživanjima
 • savetovanje i zastupanje u postupcima javnih nabavki
 • savetovanje prilikom oglašavanja lekova i medicinskih sredstava
 • zastupanje u postupcima pred Ministarstvom zdravlja i Agencijom za lekove i medicinska sredstva