ADVOKATSKA KANCELARIJA

Maravić Mraznica Jovanović Dugonjić

 

Početna

Osnovana sa idejom da na jednom mestu ponudi usluge iz svih pravnih oblasti, advokatska kancelarija MMJD Legal koju čine advokati Dragan Maravić, Atila Mraznica, Marko Jovanović i Srđan Dugonjić sa saradnicima pruža svojim klijentima sveobuhvatnu pravnu podršku.

Profesionalnim pristupom u radu, primenjujući naše znanje i iskustvo u rešavanju najrazličitijih pravnih pitanja, pružamo advokatske usluge i pravnim i fizičkim licima.

Naše pravne usluge uključuju i izradu pravnih izveštaja (due diligence) i mišljenja (legal memo) za svaku od oblasti kojima se kancelarija bavi.

Tim

Usluge

ZASTUPANJE PRED SUDOVIMA I UPRAVNIM ORGANIMA

Koristeći značajno iskustvo u zastupanju privrednih društava i fizičkih lica pred državnim organima, naša advokatska kancelarija pruža visoko kvalitetne usluge »u oblasti vođenja sporova i postupaka, počev od pažljive procene šanse za uspeh pa sve do okončanja postupka.

Naša advokatska kancelarija zastupa klijente u sledećim postupcima:
 • parničnim postupcima (građanskim, privrednim i radnim sporovima)
 • vanparničnim postupcima
 • krivičnim postupcima
 • prekršajnim postupcima
 • izvršnim postupcima pred sudovima i javnim izvršiteljima
 • stečajnim i likvidacionim postupcima
 • postupcima u vezi sa privrednim prestupima
 • upravnim postupcima pred državnim organima i organima lokalne samouprave
 • postupcima pred organima posebne nadležnosti (Komisija za zaštitu prava ponuđača, Komisija za zaštitu konkurencije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka i slično)
 • upravnim sporovima
 • arbitražnim postupcima «

UGOVORNO PRAVO

Danas je prisutna sve veća potreba za zaključenjem ugovora u pisanom obliku kojima se iscrpno reguliše ugovorna volja strana. »Jasno definisanje međusobnih prava i obaveza ugovarača vodi i većoj zaštiti od eventualnih sporova.

Prepoznajući navedene tendencije u našem pravnom saobraćaju, advokatska kancelarija MMJD Legal pruža pravnu podršku u vezi sa tumačenjem i izradom svih vrsta ugovora u privredi, kao i između fizičkih lica. Kancelarija ima veliko iskustvo i u procesu pregovaranja pre zaključenja pravnog posla, što u praksi ima često i presudan značaj, budući da već u toj fazi nastaju prava i obaveze za ugovorne strane.«

RADNO PRAVO

Kancelarija pruža pravne usluge iz oblasti radnog prava kako poslodavcima, tako i zaposlenima. »

Svesni specifičnosti odnosa poslodavac - zaposleni, težimo da našim pravnim uslugama i pravilnim tumačenjem radnopravnih propisa odgovorimo na konkretne potrebe naših klijenata, te nalazimo rešenja kojima bi se izbegli sporovi, kao i prekršajni i drugi postupci. Zbog sve češćih promena radnopravnog zakonodavstva, te obimnosti postojećih pravila i regulativa, rešavanje svakodnevnih pitanja kojima se susreću naši klijenti zahteva odlično razumevanje propisa i pravovremeno delovanje, u čemu naša advokatska kancelarija poseduje veliko iskustvo.

Naše usluge iz ove oblasti odnose se na:
 • zastupanje poslodavaca/zaposlenih u parničnim postupcima proisteklih iz radnih odnosa
 • zastupanje u prekršajnim postupcima proisteklih iz radnih odnosa
 • izradu ugovora o radu i ugovora o pravima i obavezama direktora (menadžerski ugovori)
 • sprovođenje postupka i izradu akata u vezi sa prestankom radnog odnosa
 • izradu svih internih akata poslodavca (Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i slično)
 • zastupanje u kolektivnom pregovaranju sa sindikatima i zaključenje kolektivnih ugovora
 • postupak radnog angažovanja stranaca i upućivanja srpskih državljana na rad u inostranstvo
 • tumačenje radnopravnih propisa «

NEPOKRETNOSTI

Naša advokatska kancelarija bavi se sveobuhvatnom pravnom podrškom prilikom sticanja i raspolaganja nekretninama.»

Konkretno, pravne usluge odnose se na:

 • zastupanje klijenata pred nadležnim organima u postupku uknjižbe prava i tereta
 • izradu svih vrsta ugovora kojima se raspolaže nepokretnostima (prodaja, zakup itd.)
 • sastavljanje založnih izjava i ugovora o hipoteci
 • zastupanje u svojinskim i drugim sporovima
 • pružanje pravne pomoći u vezi sa analizom statusa prava na nepokretnostima
 • izradu stručne pravne analize u vezi nepokretnosti «

KORPORATIVNO PRAVO

Planiranje korporativnog upravljanja je od ključnog značaja u današnjem poslovnom okruženju», jer dobro postavljen temelj u ovoj oblasti višestruko smanjuje mogućnost kasnijeg izbijanja problema i sporova koji se javljaju kao posledica tih problema.

U tom smislu, klijentima nudimo širok spektar usluga koji, između ostalog, obuhvata i sledeće oblasti:

 • savetovanje i izradu dokumentacije u vezi sa osnivanjem i likvidacijom privrednih društava, kao i svim promenama koje mogu nastati tokom obavljanja delatnosti (povećanje i smanjenje kapitala, promena zastupnika i slično)
 • pitanja ovlašćenja zakonskih zastupnika i prokurista
 • savetovanje i zastupanje prilikom vršenja statusnih promena i preuzimanja privrednih društava, kao i promena pravne forme
 • optimizaciju korporativne strukture i izradu ugovora između osnivača radi predupređivanja blokade u odlučivanju
 • savetovanje u vezi sa pravima manjinskih akcionara / članova
 • savetovanje u vezi sa pravom konkurencije i zastupanje pred Komisijom za zaštitu konkurencije u vezi restriktivnih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja «

ZAŠTITA PODATAKA

Osetljivost podataka i njihova zaštita sve više dobijaju na značaju i u pravu Republike Srbije», usled čega se javljaju i nove obaveze kojih se moraju pridržavati svi učesnici u domaćem pravnom prometu.

Naročito su značajni zaštita ličnih podataka, kao i obaveze pravnih lica u pogledu čuvanja različitih vrsta dokumenata, u kojim oblastima naše usluge obuhvataju sledeće:

 • izradu akata i analizu usklađenosti postojećih akata klijenta sa važećim propisima
 • savetovanje u vezi sa obavezom čuvanja poslovne dokumentacije
 • prijavu obaveznih evidencija Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka «

PORESKO PRAVO

Svaka transakcija, pored pravnog, ima i svoj poreski aspekt koji se mora uzeti u obzir kako bi klijentu bila pružena sveobuhvatna usluga.»

Naše iskustvo u ovoj oblasti osigurava sprovođenje transakcije koja je potpuno u skladu sa važećim poreskim zakonodavstvom, a koja pritom klijentu ne nameće nepotrebne poreske obaveze.

U tom smislu, pružamo sledeće usluge:

 • analizu usklađenosti poslovanja klijenta sa važećim poreskim propisima
 • analizu poreskog aspekta različitih transakcija (raspolaganje nepokretnostima i udelima u privrednim društvima, poreske obaveze po osnovu ugovora o zakupu, obaveze iz radnih odnosa i slično)
 • zastupanje pred Poreskom upravom u postupku terenske i kancelarijske kontrole
 • zastupanje u poreskim prekršajnim postupcima i postupcima za privredne prestupe
 • zastupanje pred nadležnim sudovima za poreska krivična dela «

BANKARSTVO I FINANSIJE

Pružamo podršku klijentima koji svoju delatnost obavljaju u sektoru bankarstva i finansija, kao i klijentima koji koriste finansijske usluge», uz poštovanje svih zahteva deviznog poslovanja i ostalih uslova postavljenih od strane regulatornih tela.

Naše usluge uključuju:

 • osnivanje i registraciju banaka, institucija elektronskog novca i platnih institucija, osiguravajućih društava, investicionih fondova i lizing kompanija
 • izveštavanje Narodne banke Srbije i ostalih regulatornih tela u svim zakonom propisanim situacijama
 • savetovanje banaka u vezi sa NPL kreditima i zajmovima
 • savetovanje pravnih i fizičkih lica u vezi sa reprogramiranjem dugova po osnovu kredita i zajmova
 • zastupanje pred regulatornim telima «

FARMACEUTSKO PRAVO

Sektor farmacije i medicine je definisan pravnim okvirom koji nameće različite vrste obaveza proizvođačima / distributerima lekova i medicinskih sredstava u Srbiji», zbog čega je nadzor koji sprovode regulatorna tela u ovoj industriji naročito izražen.

Posedujemo znanje i iskustvo koje će vam pomoći u rešavanju svih pravnih pitanja sa kojima se možete suočiti, pri čemu posebno ističemo sledeće usluge:

 • registraciju nosioca dozvole za lek i medicinsko sredstvo pred Agencijom za lekove i medicinska sredstva
 • savetovanje i izrada ugovora o distribuciji
 • savetovanje u vezi sa kliničkim istraživanjima
 • savetovanje i zastupanje u postupcima javnih nabavki
 • savetovanje prilikom oglašavanja lekova i medicinskih sredstava
 • zastupanje u postupcima pred Ministarstvom zdravlja i Agencijom za lekove i medicinska sredstva «
Tim

Tim

  Dragan Maravić »

Dragan Maravić
email: d.maravic@mmjdlegal.rs
mob: +381 63 261 526


Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2011. godine. Pravosudni ispit je položio u januaru, a advokatski ispit u martu 2014. godine. Pripravnički staž je obavio kod Predraga Vasovića, advokata u Beogradu.

Pored završenog Pravnog fakulteta Dragan M. Maravić je i diplomirani ekonomista, sa više od deset godina iskustva u vođenju privrednog društva u oblasti građevinarstva.

Po završetku pripravničkog staža radio je dve godine kao advokat u kancelariji PwC Legal koja pruža pravne usluge klijentima renomirane revizorske kuće PricewaterhouseCoopers, gde je stekao iskustvo u izradi pravnih izveštaja i mišljenja u različitim sektorima privrede, zatim spajanju privrednih društava, javno-privatnim partnerstvima, prekograničnim transakcijama i deviznom poslovanju te zastupanju u poreskim postupcima, i to na područjima kako Srbije tako i Crne Gore.

Član je Advokatske komore Beograda od marta 2014. godine. Radi na srpskom i engleskom jeziku. Bavi se korporativnim pravom, bankarstvom i finansijama, zaštitom podataka, farmaceutskim pravom, poreskim pravom i zastupanjem pred arbitražama. 

  Atila Mraznica »

Atila Mraznica
email: a.mraznica@mmjdlegal.rs
mob: +381 63 896 15 76


Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u januaru 2009. godine, a pravosudni ispit je položio početkom 2012. godine. Advokatski ispit je položio u junu 2012. godine. Pripravnički staž je završio kod Predraga Vasovića, advokata u Beogradu.

Na početku karijere stekao je značajno iskustvo u zastupanjima fizičkih lica u građanskim sporovima, krivičnim i prekršajnim postupcima. Takođe, ima višegodišnje iskustvo iz oblasti ugovornog prava. 

Atila E. Mraznica bio je dve godine advokat u Odeljenju za rešavanje sporova u „BDK Advokati“, zastupajući domaća i strana privredna društva u parničnim, privrednim, krivičnim, prekršajnim, stečajnim, upravnim i drugim postupcima pred domaćim sudovima i organima, kao i u Republici Srpskoj. Bio je nadležan i za radno pravo u pomenutoj advokatskoj kancelariji, а sastavljao je i pravne izveštaje i mišljenja iz pravnih oblasti za koje je bio zadužen.

Član je Advokatske komore Beograda od novembra 2012. godine. Radi na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Bavi se zastupanjem pred sudovima i upravnim organima, ugovornim pravom, radnim pravom, nepokretnostima i korporativnim pravom.

  Marko Jovanović »

Marko Jovanović
email: m.jovanovic@mmjdlegal.rs
mob: +381 60 333 08 28


Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2009. godine, a pravosudni ispit je položio u aprilu 2012. godine. Pripravnički staž je završio kod Aleksandra Lojpura, advokata u Beogradu. 

Član je Advokatske komore Beograda od aprila 2012. godine.

Pretežna oblast rada je zastupanje pravnih i fizičkih lica u sporovima, kao i zastupanje okrivljenih u krivičnim postupcima.

Radi na srpskom i engleskom jeziku.

Bavi se stečajnim, korporativnim, ugovornim i krivičnim pravom.

  Srđan Dugonjić »

Srđan Dugonjić
email: s.dugonjic@mmjdlegal.rs
mob: +381 60 465 40 90


Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u novembru 2009. godine. Pripravničku praksu obavljao je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, građanskom i krivičnom odeljenju, a potom pripravnički staž završio kod Predraga Vasovića, advokata u Beogradu. Pravosudni ispit položio je početkom 2013. godine a potom i advokatski ispit u maju 2013. godine.

Srđan D. Dugonjić više od dve godine bio je advokat u advokatskoj kancelariji Predraga Vasovića, zastupajući fizička i pravna lica u parničnim, privrednim, krivičnim, prekršajnim, stečajnim, upravnim i drugim postupcima pred domaćim sudovima i organima. Poseduje višegodišnje iskustvo i u oblasti ugovornog prava.

Član je Advokatske komore Beograda od maja meseca 2013. godine.

Oblasti rada su mu zastupanje pred sudovima i upravnim organima, ugovorno pravo, radno pravo i poresko pravo.

 
Kontakt

Kontakt

ul. Durmitorska br. 2/16
11 000 Beograd
Serbia

email: office@mmjdlegal.rs
tel/fax: +381 11 265 73 63


fb MMJD Facebook

Dragan Maravić
email: d.maravic@mmjdlegal.rs
mob: +381 63 261 526

Atila Mraznica
email: a.mraznica@mmjdlegal.rs
mob: +381 63 896 15 76

Marko Jovanović
email: m.jovanovic@mmjdlegal.rs
mob: +381 60 333 08 28

Srđan Dugonjić
email: s.dugonjic@mmjdlegal.rs
mob: +381 60 465 40 90